Các môn học

Danh s¸ch c¸c ®Ò cƯ¬ng häc phÇn

Cña bé m«n kü thuËt ®iÖn qu¶n lý

 

STT

Tªn häc phÇn

M· sè

Sè tÝn chØ

Tªn ngµnh/ chuyªn ngµnh gi¶ng d¹y

1

Kü thuËt ®iÖn

KTD01. 3

3

C¬ khÝ

2

Kü thuËt ®iÖn

KTD02. 2

2

C«ng tr×nh

3

Lý thuyÕt m¹ch ®iÖn

KTD03. 4

4

§iÖn tö viÔn th«ng

Kü thuËt ®iÖn ®iÖn tö

Tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn

4

Tr­êng vµ sãng ®iÖn tõ

KTD04. 2

2

5

M¸y ®iÖn vµ khÝ cô ®iÖn

KTD05. 3

3

HÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng

Kü thuËt ®iÖn tö vµ TH CN

Trang bÞ ®iÖn

Tù ®éng hãa

6

C¬ së truyÒn ®éng ®iÖn

KTD06. 2

2

Kü thuËt ®iÖn tö vµ TH CN

Trang bÞ ®iÖn

7

§iÒu khiÓn sè CNC

KTD07. 2

2

8

TruyÒn ®éng ®iÖn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn GT

KTD08. 2

2

9

Kü thuËt b¶o vÖ r¬le hÖ thèng ®iÖn

KTD09. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

10

Cung cÊp ®iÖn m¹ng h¹ ¸p

KTD10. 3

3

Trang bÞ ®iÖn

11

Tù ®éng ®iÒu chØnh truyÒn ®éng ®iÖn

KTD11. 3

3

Trang bÞ ®iÖn

12

§iÒu khiÓn qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt

KTD12. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

13

HÖ thèng ®o l­êng

KTD13. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

14

HÖ thèng ba pha

KTD14. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

15

M¹ng cao ¸p vµ tr¹m ®iÖn kÐo

KTD15. 3

3

Trang bÞ ®iÖn

16

M¹ng truyÒn th«ng c«ng nghiÖp

KTD16. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

17

Robot c«ng nghiÖp

KTD17. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

18

ThiÕt kÕ hÖ thèng l­íi d©y tiÕp xóc

KTD18. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

19

ThiÕt kÕ m¸y ®iÖn øng dông

KTD19. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

20

ThiÕt kÕ tr¹m biÕn ¸p vµ ®­êng d©y

KTD20. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

21

Trang bÞ ®iÖn «t«

KTD21. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

22

Trang bÞ ®iÖn hÖ thèng s¶n xuÊt VLXD

KTD22. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

23

Trang bÞ ®iÖn c¸c m¸y c«ng nghiÖp

KTD23. 3

3

Trang bÞ ®iÖn

24

Trang bÞ ®iÖn m¸y x©y dùng vµ giao th«ng

KTD24. 3

3

Trang bÞ ®iÖn

25

Tù ®éng ho¸ thiÕt b ®iÖn l¹nh

KTD25. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

26

VËt liÖu vµ an toµn ®iÖn

KTD26. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

27

Thùc tËp chuyªn ngµnh

KTD27. 2

2

Trang bÞ ®iÖn

28

Thùc tËp tèt nghiÖp

KTD28. 4

4

Trang bÞ ®iÖn

29

§å ¸n tèt nghiÖp

KTD29. 10

10

Trang bÞ ®iÖn

 

 

Tæng céng: 29 m«n. 77 tÝn chØ

 

Additional information