Thời gian - Công việc

Tài liệu
(GV)

Tài liệu (SV)

 Thực tập tốt nghiệp từ 15/12/2014 đến 24/01/2015

 

 

Ngày 15/12/2014: đi thực tập

 

 

Ngày 26/01/2015: Thu quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp

Sáng 9h, tại bộ môn P508/A6

 

Ngày 27/01/2015: Bảo vệ thực tập tốt nghiệp

Giảng đường

 

 Đồ án tốt nghiệp từ  26/1/2015 đến 30/05/2015

 

 

Ngày 26/1/2015: Bắt đầu làm đồ án tốt nghiệp

 

 

Ngày 10/03/2015: Kiểm tra tiến độ (30%) đồ án

Sáng 8h, tại bộ môn P508/A6

Quyển 30%

Ngày 07/04/2015: Kiểm tra tiến độ (50%) đồ án

Sáng 8h, tại bộ môn P508/A6

Quyển 50%

Ngày 05/05/2015: Kiểm tra tiến độ (80%) đồ án

Sáng 8h, tại bộ môn P508/A6

Quyển 80%

Ngày 18/05/2015: Sinh viên nộp quyển + đĩa CD (bản word + bản vẽ + chương trình)

Sáng 8h, tại bộ môn P508/A6

 

Ngày 18-23/05/2015: Phân công đọc duyệt

Nhận xét của người đọc duyệt, Nhận xét của GVHD

 

Ngày 25-30/05/2015: Bảo vệ tốt nghiệp

Quyết định thành lập hội đồng, và bảo vệ...

Bản vẽ , Mô hình đề tài

 

Additional information