Kế hoạch NCKH SV 2014-2015

 

Thời gian

Nội dung

Yêu cầu

Tài liệu cần chuẩn bị

20/11/2014

Nhận quyết định giao đề tài NCKH SV

 

Quyết định giao đề tài

8h30

16/12/2014

Kiểm tra 20%

- SV đã gặp GVHD

- thu thập được tài liệu.

- nắm được định hướng, phương pháp giải quyết đề tài.

 

(khoảng 10trang)

- Tổng hợp tài liệu (danh sách tài liệu, tóm tắt các nội dung chính).

- Tóm tắt nội dung, hướng giải quyết đề tài

8h30

3/3/2015

Kiểm tra 50%.

 

Đề tài đã đạt các kết quả sơ bộ

(khoảng 20-30trang).

Tóm tắt nội dung, các kết quả cơ bản, các thử nghiệm và số liệu.

Mô hình, thiết bị thử nghiệm (nếu có)

8h00

7/4/2015

Bảo vệ tại BM

Hoàn thành đề tài

bảo vệ trước Bộ môn

Thuyết minh đề tài

Slide trình bày trong không quá 30 phút.

Mô hình, thiết bị thử nghiệm (nếu có)

15-30/4/2015

Bảo vệ cấp Trường

Hoàn thiện đề tài

Bảo vệ trước hội đồng cấp Trường

Hoàn thiện thuyết minh, slide và thiết bị.

Trình bày trong không quá 20 phút kể cả trình diễn thiết bị. Tổng thời gian bảo vệ 1 đề tài 30 phút.

Lưu ý các nhóm cần chuẩn bị nội dung, và trình diễn trong khi nhóm trước đang bảo vệ

Additional information